Partners

Jerilyn S. Jones
Managing Partner

Julie A. Jones
Managing Partner

Gary D. Jander
Partner

Gregory J. Borawski
Partner

Hilary Vrem

Hilary Vrem
Partner

Attorneys

Ashley E. Rathbun
Attorney

Ricsie Hernandez

Ricsie Hernandez
Attorney

Ben Torrence
Attorney

Courtney Bravo
Attorney

Monique Matosian-Bharucha
Attorney